Skip to main content

Privacy Policy

(Written in Hungarian language)

A Dharma By Kova Kft. adatvédelmi irányelvei

 

A személyes adatai és ezáltal az Ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében a Dharma By Kova Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz. A Dharma By Kova Kft. elkötelezetten védelmezi az Ön személyes adatait, és felelősséget vállal az információk biztonságára. Adatkezeléseink a szükségesség, arányosság és alkalmasság hármas elvének talaján állnak. Adatkezelési folyamataink tisztességesek és átláthatóak.

Adatkezeléseinket az Európai Unió és a magyar adatvédelmi szabályoknak való legteljesebb megfelelések szerint végezzük!

Törvényi hivatkozások:
– 1995. évi CXVII. törvény-a személyi jövedelemadóról.
– 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.
– 1997. évi LXXX. törvény (TBtv) – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről.
– 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
– 2005. évi LIII. törvény – az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről a gépi adatkezelés feltételeiről és egyes korlátairól.
– 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) – a gazdasági reklámtevékenység alapvető 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
– 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
– 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről.
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR).

 

I. Fogalmak

adatbiztonság:

bármilyen tárgyú, bármilyen formában tárolt adatok fizikai védelme megsemmisülés, illetéktelen hozzáférés, adathiba, vagy jogosulatlan megváltoztatás ellen

adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés korlátozása:

a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; (csak adattárolás)

adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele

adatvédelem:

személyes adatok jogszerűtlen kezelésének megakadályozása, a magánszféra védelme

adatvédelmi incidens:

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

biometrikus adat:

egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

bizalmasság:

az adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról

címzett:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

egészségügyi adat:

egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

harmadik fél:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam

hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

különleges adat:

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

nyilvántartási rendszer:

a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

statisztikai adat:

a személyes adatok feldolgozása olyan módon – pl.: statisztikai módszerekkel -, hogy az adattörlésre vonatkozó rendelkezések érvényesülnek, azaz az egyes személyekkel minden kapcsolatuk megszakadt, és ez a kapcsolat nem is állítható helyre

rendelkezésre állás:

annak biztosítása, hogy a szükséges adat a szükséges időben az arra jogosultak számára az általuk elvárt formában hozzáférhető, elérhető legyen

sértetlenség:

az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma

személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele

tiltakozás:

az érintett nyilatkozata. amelyben él a jogosultságával, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

II. Ki az adatkezelő?
II.1. Az adatkezelő neve: Dharma By Kova Kft.
II.2. cégjegyzékszáma: 01-09-943288
II.3. székhelye: 1031 Budapest, Római part 37.
I.4. telefonos elérhetősége: +36.70.299.55.95
II.5. e-mail címe: info@coconutwater.company
II.6. adatvédelmi megbízott: Kovács László

III. Tájékoztató arról, hogy Önnel kapcsolatosan milyen személyes adatokat kezelünk.
III.1. Amikor regisztrál a www.coconutwatershop.com, www.coconutwater.company; www.dharmabykova.hu honlapokon, közösségi médiafelületeken (https://www.facebook.com/coconuteurope; https://www.instagram.com/coconutwater.company/) vagy ugyan ezeken a helyeken feliratkozik hírlevelünkre, a webshopunkon keresztül terméket, termékeket rendel vagy ügyfélszolgáltunkon felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott személyes adatait kezeljük.

III.2. A fentiek, illetve különösen a IV.1. pontban felsoroltak során, az alábbi adatokat kezeljük:
III.2.1. név, születési név
III.2.2. lakcím, szállítási cím, bankszámlaszám
III.2.3. e-mail cím
III.2.4. telefonszám
III.2.5. valamint minden más, a velünk való kapcsolatfelvétel során (e-mail, telefon, közösségi média, személyesen), szóban vagy írásban rendelkezésünkre bocsátott információk
III.2.6. tartózkodási hely, számítógépe vagy készüléke valós idejű IP-cím segítségével meghatározott földrajzi elhelyezkedését, amennyiben Ön helymeghatározás alapú szolgáltatásokat használ és bekapcsolja azokat készülékén vagy számítógépén.

Adatkezelési tevékenységeink elérhetőek a www.coconutwatershop.com oldalon, ahol adatkezelésenként tudja megtekinteni, hogy mely adatkezelés esetén mely személyes adatát kezeljük.

IV. Milyen célból, milyen (jog)alapon, és meddig kezeljük az Ön adatait?
A személyes adatok kezelése esetén egyértelműen kell meghatározni az adatkezelés jogszerű célját.

IV.1. Az adatkezelések céljai:
IV.1.1. A termékek és a cég iránt érdeklődők nyilvántartása, online és offline rendelések felvétele, ehhez a vevők adatainak tárolása, általános kapcsolattartás és információ adás.
IV.1.2. Számlák kibocsátása, elszámolás a hatóságok felé, a könyvelési és könyvvizsgálati kötelezettség végrehajtása, iratok megőrzése.
IV.1.3. A viszonteladókkal, beszállítókkal való kapcsolattartás, a halasztott, készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adminisztráció lebonyolítása, nyilvántartása és utókövetése
IV.1.4. Különböző kedvezmények, hírek biztosítása.
IV.1.5. Az ügyfelekkel való kapcsolat fenntartása, vitás és jogi ügyek kezelése, a szolgálatás, kiszolgálás szintjének javításának biztosítása.
IV.1.6. Adatai segítségével profilalkotást végzünk, hogy nemének, életkorárak, és tartózkodási helyére vonatkozóan személyre szabott (releváns) ajánlatokat tudjunk tenni (hírlevél, közösségi média, Google Adwords, Google Analytics).
IV.1.7. Marketing célú hírlevelek kiküldése, nyereményjátékok szervezése, melyekben kedvezményekről, nyereményről, új termékekről, akciókról, egyéb fontos információkról (pl: nyitva tartás változás) adunk tájékoztatást és vesszük fel a kapcsolatot.
IV.1.8. Dolgozók céges e-mail címmel történő ellátása, ezáltal a hatékony munkavégzés elősegítése.
IV.1.9. Nyitott pozíciókra (állás) jelentkezők részére, munkaajánlatok megküldése és kapcsolatfelvétel.
IV.1.10. A Dharma By Kova Kft. tulajdonában álló vállalati gépjárművek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése, a visszaélések elkerülése céljából.
IV.1.11. A munkavállalók, munkaszerződések és azok mellékleteinek nyilvántartásával, a vonatkozó jogszabályoknak történő megfeleléssel kapcsolatos adatkezelések.
IV.1.14. A webfelületen feltett kérdésekre történő válaszadás.

V.2. Mi az adatkezelésünk jogalapja?
V.2. 1. Adatkezeléseinket megkülönböztetjük, hogy azokat milyen jogalap szerint kezeljük. Kizárólag valamely jogalap birtokában kezeljük az Ön személyes adatait, ezek a következők:
V.2.1.1. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR6. cikk b)), amennyiben Ön vásárolt tőlünk vagy
V.2.1.2. Megőrizzük számvitelei bizonylatainkat, hogy jogi kötelezettségünket teljesítsük (GDPR6. cikk c)), vagy
V.2.1.3. Az Ön hozzájárulása szükséges az adatkezelésünkhöz (GDPR6. cikk a)), A vonatkozó jogszabályok értelmében alapvetően csak 16. életévüket betöltő személyek adatait kezeljük, ennél fiatalabb személyek adatait kizárólag csak szülő, vagy törvényes képviselő hozzájárulása esetén.
V.2.1.4. Adatait kezelheti az adatkezelő meghatározott jogos érdekének érvényesítéséhez (GDPR6. cikk f)), érdekmérlegelési teszt elvégzését követően.

VI.3. Meddig kezeljük adatait?
VI.3.1. A személyes adatok megőrzésének időtartama megegyezik a cél elérésével (pl. az ügyfélkapcsolat fennállása, szerződés teljesítése). Kivételt képeznek, ha jogi kötelezettségünket kell teljesítenünk (pl. számviteli szabályok, munkaügy, hatósági megkeresés, bírósági per, stb.), ilyen esetben a jogi kötelezettséget előíró jogszabály által előírt idő leteltéig, továbbá addig, amíg a jogos panaszokat, bírósági ügyeket és egyéb megkereséseket kezelni tudjuk, valamint saját törvényes jogainkat meg tudjuk védeni. Szintén eltérőek ettől a hozzájáruláson alapuló adatkezelések, amelyek esetén, ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor az adatkezelést nem lehet folytatni.
VI.3.2. Amennyiben a személyes adatokra már nincs szükségünk, vagy Ön visszavonja hozzájárulását azokat biztonságosan töröljük, illetve megsemmisítjük.

VII. Biztonságban vannak adatai?
A személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordítunk adatai biztonságára, hogy azok semmiképpen ne sérüljenek, ne semmisüljenek meg, ne kerüljenek ki ellenőrzésünk alól. Ezek biztosítására több fajta védelmi intézkedéseket teszünk. (pl. technológia, fizikai védelem, tűzfal, SSL, szabványok/tanúsítványok, vírusírtó, online fizetés, jelszavak, zárt tároló, riasztó, stb.)

VIII. Továbbítjuk-e, közöljük e mással az adatait, azokat megosztjuk valahol?
VIII.1. Az Ön személyes adatait mással nem közöljük. Kivételt képeznek a különböző hatáságok általi megkeresésekre vonatkozó adatközlések. Ezekről nyilvántartást vezetünk.
VIII.2. Harmadik ország területére adattovábbítást nem végzünk.
VIII. 3. Adatok megosztása:
VIII.3.1. Személyes adatait megoszthatjuk hitel- és betéti kártya-kibocsátó és online fizetést bonyolító vállalatokkal, melyeken keresztül Ön fizetést eszközöl.
VIII.3.2. Személyes adatait megoszthatjuk a Global Investment Solutions Kft futárszolgálattal, rendelése kézbesítése vagy felmerült panasz, illetve probléma kezelése, megoldása vagy tisztázása érdekében.

VIII.3.3. Honlapjainkról (www.coconutwatershop.com, www.coconutwater.company; www.dharmabykova.hu) közösségi médiafelületekre juthat (https://www.facebook.com/coconuteurope; https://www.instagram.com/coconutwater.company/). Amennyiben ezeken a közösségi felületeken Ön regisztrációval rendelkezik, hozzáférhetünk azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeknek megosztásáról korábban ezeken a felületeken rendelkezett. Ezt annak érdekében tesszük, hogy az Ön számára személyessé tegyük honlapjaink használatát. Honlapjainkon elérhetők a fenti közösségi média beépülő moduljai is, így a közösségi média szolgáltatójával megosztásra kerülnek az Önnel kapcsolatos információk, azok adatlapján megjelenhetnek, és a beállításoktól függően a közösségi hálón megosztásra is kerülhetnek. A kellemetlenségek elkerülése érdekében tekintse meg a közösségi média ezen szereplőinek adatvédelmi szabályzatát, és ellenőrizze, módosítsa ottani beállításait.

VIII.3.4. Sütik (cookies) és nyomkövetés
Honlapjaink sütiket használnak. A süti (cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják. Tulajdonképpen a sütik a honlap látogatóink felismerését és nyomon követését szolgálják, általuk a Dharma By Kova Kft. az Önnek legmegfelelőbb termékeket tudja szolgáltatni, mert azok tárolják az Ön elérhetőségi adatait, és azonosítását. Az Ön által használt böngészők nagy többsége elfogadja a sütiket, de be tuja állítani, hogy elutasítsa, vagy törölje azokat. A böngésző „súgó” szolgátaltatása segítséget tud nyújtani abban, hogy a sütik kezelését ízlésének megfelelően beállítsa. Tudnia kell, hogy ha letiltja a sütik fogadását, akkor előfordulhat, hogy a honlap egyes funkciói az Ön számítógépén nem fognak megfelelően működni. A Dharma By Kova Kft. által használt sütik az Ön számítógépén lévő adatokat nem figyelik.

Az Ön webhelyhasználati szokásai megfigyelésére szoftvert (pl: Google Analytics) használunk, azért, hogy a honlap fejlesztéséhez ezeket az adatokat felhasználjuk, de a szoftver nem rögzíti az Ön személyes adatait.

IX. Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Midennapi működésünkhöz, honlapjaink működtetéséhez, szervereink fenntartása érdekében az alábbi külső szolgáltatókat vesszük igénybe adatfeldolgozóként:

 

Név

Elérhetőség

Tevékenység

IX.1.

Global Investment Solutions Kft.

2142 Nagytarcsa, Cinkotai u. 14.

Raktározás, szállítmányozás,logisztikai tevékenység, futár szolgáltatás

IX.2.

FORPSI – BlazeArts Kft.

6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

domain regisztráció, webtárhely és email tárhely szolgáltatás, fejlesztés és karbantartás

IX.3.

MB TAX Kft.

1062 Budapest, Andrássy út 76.

könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálói tevékenység

IX.4.

számlázz.hukboss.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony u. 7.

számlázó szoftver

IX.5.

MiniCRM Zrt.

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Vállalatirányítási rendszer és számlázó szoftver

IX.6.

Stripe

https://stripe.com/en-hu/privacyinfo@stripe.com

Kártyás fizetési rendszer

IX.7.

PayPal

https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhubhttps://www.paypal.com/hu/smarthelp/contact-us

PayPal fizetési rendszer

IX.8.

Csillik László

5137 Jászkisér, Bocskay u.22.

webshop fejlesztés és karbantartás

IX.9.

SumUp

SumUp EU Payments UAB – Konstitucijos Ave. 21b, 08130 Vilnius, Litvánia

Kártyás fizetési rendszer

IX.11. Fenti adatfeldolgozók mindenben megfelelnek adatbiztonsági követelményeknek.

X. Hogyan érvényesülnek az Ön jogai és szabadságai?
X.1. Meghatározott esetekben jogában van az alábbiakra:
X.1.2. Ön bármikor információt kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és amennyiben igen, milyen adatokat és milyen céllal kezeljük azokat.
X.1.3. Ön kérheti, hogy hozzáférhessen azokhoz a személyes adataihoz, melyeket kezelünk.
X.1.4. Kérheti, hogy módosítsuk személyes adatait, ezúton pontosíthatja vagy kiegészítheti azokat.
X.1.5. Amennyiben hozzájárulásán alapult az adatkezelés, kérheti adatainak törlését, ezt meg is kell tennünk, amennyiben nincs alapos indokunk az adatok további kezeléséhez. Amennyiben az adatkezelés ellen jogosan tiltakozott, szintén kérheti, hogy töröljük adatait.
X.1.6. Tiltakozni az adatkezelés, különösen a személyes adatai direktmarketinges célokból történő adatkezelés ellen, továbbá az automatizált egyedi döntések ellen, ideértve a profilalkotást is.
X.1.7. Kérheti személyes adatainak továbbítását, elektronikus és strukturált formában, saját maga vagy külső fél számára.
X.1.8. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezt követően már nem kezelhetjük tovább személyes adatit.
X.2. Fenti jogainak gyakorlása ingyenes. Túlzott mértékű, megalapozatlan igénye teljesítéséért ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy ilyen esetekben megtagadjuk kérése teljesítését.
X.3. Fentiekkel kapcsolatos igényeit, kérjük, hogy az info@coconutwater.company e-mail címre küldje meg.
XI. Adatkezelési tevékenységeinket a www.coconutwatershop.com honlapon érheti el.

XII. Jogorvoslat
Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az adatvédelmi irányelv módosításai
Adatvédelmi irányelvünket szükség esetén módosítjuk, amennyiben rendelkezünk elektronikus címével, akkor Önt e-mailben értesítjük, és a megváltoztatott irányelvet honlapjainkon is közzétesszük.